Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszenia dziecka do przedszkola Kraina Talentów w Bydgoszczy w roku szkolnym 2024/2025.

* Pola oznaczone gwiazdką są wymagane.

  I. DANE DZIECKA

  Imię / imiona *

  Nazwisko *

  Miejsce urodzenia *

  Data urodzenia *

  PESEL *

  II. ADRES MIEJSCA ZAMIESZKANIA DZIECKA

  Miejscowość *

  Kod pocztowy *

  Ulica *

  Nr domu *

  Nr lokalu

  Gmina *

  Powiat *

  III. DANE DOTYCZĄCE RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH

  Mama / Opiekun prawny

  Imię i nazwisko *

  Adres zamieszkania *

  Telefon kontaktowy *

  Adres e-mail *

  Tata / Opiekun prawny

  Imię i nazwisko

  Adres zamieszkania

  Telefon kontaktowy

  Adres e-mail

  IV. DODATKOWE WAŻNE INFORMACJE O DZIECKU

  Preferowany miesiąc i rok rozpoczęcia uczęszczania dziecka do przedszkola *

  Informacje o stanie zdrowia dziecka

  1. Czy dziecko jest pod stałą opieką specjalisty? (Jakiego?) *

  2. Czy dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności, opinię o kształceniu specjalnym, opinię o wczesnym wspomaganiu? *

  3. Czy dziecko ma zalecenia dietetyczne? Jeśli tak, to proszę wskazać produkty wykluczone z jadłospisu

  4. Wskazania lekarskie

  5. Inne ważne informacje, które chcieliby Państwo przekazać, mogące mieć wpływ na prawidłowe funkcjonowanie dziecka w przedszkolu

  V. DODATKOWE INFORMACJE RODZICÓW/ OPIEKUNÓW PRAWNYCH (UWAGI, PROPOZYCJE, SUGESTIE DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA PRZEDSZKOLA)

  5. Uwagi

  Prosimy o podanie danych osobowych rodzeństwa (imię i nazwisko, nazwa grupy) aktualnie uczęszczającego do Żłobka Kraina Brzdąca

  Regulamin i przetwarzanie danych osobowych *